Ο Σύντροφος του Έλληνος Διδασκάλου


Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Πρόκειται για το εκπαιδευτικό ημερολόγιο του 1905 των Δουκάκη-Καλότυχου, που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της «Σχολικής Βιβλιοθήκης» του περιοδικού «Δημοτική Εκπαίδευσις» που εκδίδονταν από την Εταιρεία Ελλήνων Δημοδιδασκάλων.

Τυπώθηκε στην Αθήνα από τον τυπογραφείο Αθ.Γ. Δεληγιάννη.

Το έντυπο περιέχει το Πασχάλιον καθώς και αναλυτικό ημερολόγιο του 1905 με τις γιορτές-αργίες των σχολίων. Μεγάλο τμήμα της έκδοσης καταλαμβάνουν άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων (γραμματικής, ιστορίας, φυσικής, γυμναστικής κλπ), ενώ αντίστοιχο τμήμα καταλαμβάνουν σχετικοί νόμοι, διατάξεις και εγκύκλιοι διαφόρων κυβερνητικών και εκπαιδευτικών φορέων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η ενότητα με πίνακες στατιστικών στοιχείων και η ενότητα με στοιχεία για την γενική κατάσταση της «..εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι». Από εκεί μπορούμε να δούμε ότι στο δήμο Πατρών την περίοδο εκείνη επί συνόλου 50.158 κατοίκων (στοιχεία απογραφής 1896) λειτουργούσαν 41 δημοτικά σχολεία (33 αρρένων και μόνο 8 θηλέων) και 95 (!) γραμματοδιδασκαλεία (55 αρρένων και 40 θηλέων) με περίπου 4.300 μαθητές. Στα σχολεία αυτά δίδασκαν 254 δημοδιδάσκαλοι και 74 «διδασκάλισσαι», ενώ το συνολικό κόστος δαπανών για τη λειτουργία των σχολείων ανερχόταν στο ποσόν των 185.896 δρχ.

Παναγιώτης Γεωργίου, ΒΚΠ, 2010